Privacyverklaring Elektravon Beheer

Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Elektravon via haar werkmaatschappijen, Elektravon Naaldwijk B.V., Elektravon Breda B.V., Elektravon Paneelbouw B.V., Elektravon Groep B.V., Elektravon Tuinbouw B.V., Elektravon Engineering B.V., Elektravon Beveiliging, Elektravon Service & Beveiliging B.V., Elektravon Haket B.V., (hierna te noemen: “Elektravon”) persoonsgegevens verwerken in het kader van hun bedrijfsvoering.
Elektravon is voor de verwerking van deze gegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de AVG.

 

Gegevensverwerkingen
Elektravon verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen bij) klanten, leveranciers en overige relaties, van sollicitanten en van websitebezoekers.  In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u met ons een overeenkomst sluit, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld via een zakelijke opdrachtgever, een uitzendbureau, aannemer of onderaannemer of via (openbare) registers (zoals de Kamer van Koophandel) of uit andere openbare bronnen en websites. Gegevens die wij mogelijk verwerken zijn:

 • Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, geslacht, het bedrijf waar u werkt en uw functie;
 • Contactgegevens zoals (post)adres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • Financiële informatie, zoals IBAN/bankrekeningnummer;
 • Technische meetgegevens zoals IP-adres, identifiers in cookies en surfgedrag op onze website;
 • Persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals een sollicitatiebrief, CV, geboortedatum, opleidingsgegevens;
 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden.

We verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens, dit is afhankelijk van het soort relatie, de dienst waar het omgaat en (indien van toepassing) de toestemming u ons heeft gegeven.

 

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de relatie met u):

Marketing- acquisitiedoeleinden
Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie, aanbiedingen of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze ketenpartners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.

Het uitvoeren van een overeenkomst
Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is ter voorbereiding (inclusief de uitwisseling van gegevens ten behoeve van offertes), uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van een bestelling of opdracht.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is om wettelijke verplichtingen na te leven. Zoals bijvoorbeeld het verstrekken van informatie aan de belastingdienst, UWV of toezichthouders.

Sollicitaties en recruitment
De gegevens die u met ons deelt indien u bij ons solliciteert (via e-mail/post, het sollicitatieformulier op onze website of via social media) of die wij via recruiters ontvangen, verwerken we uitsluitend om contact met u op te nemen ten behoeve van onze sollicitatieprocedure en uw sollicitatie te behandelen.

Gebruik en verbetering van onze website
Wij analyseren het surfgedrag van de bezoekers van onze website. Dit doen we om de inhoud, indeling en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren.

Overige verwerkingen
Wij verwerken uw gegevens ook om eventuele vragen of klachten te behandelen.


Grondslagen voor gegevensverwerkingen
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst met u of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Een gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Verstrekking aan derden
In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met:

 • Overheidsinstanties zoals de belastingdienst en toezichthouders.
 • Zakelijke opdrachtgevers en ketenpartners zoals woningcorporaties, bouwbedrijven, aannemers en onderaannemers,
 • Externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en clouddienstverleners dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden.
 • Externe adviseurs zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen.
 • Wanneer de derde waarmee uw gegevens worden gedeeld aangemerkt wordt als een verwerker in de zin van de AVG zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd en enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

 

Uw privacyrechten
Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze privacyverklaring.
Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijden het recht deze toestemming weer in te trekken.
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact met ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of we er samen uitkomen.
Beveiliging van gegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot  persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is, via beveiligde verbindingen verloopt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device (computer, tablet of smartphone) waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies en analytische cookies.
De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.  Met onze functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website.
Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacy vriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om van wijzigingen op de hoogte te blijven.

 

Contactgegevens
Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:

Elektravon Beheer
Industriestraat 10
2671 CT Naaldwijk

Tel: +31 (0)174 61 22 10